Καταστατικό


ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται σωματείο με επωνυμία «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΛΗΣ».

ΑΡΘΡΟ 2
ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Έδρα του σωματείου είναι η πόλη της Φυλής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοποί του σωματείου είναι:

 1. Η συστηματική καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάδοση του αθλητισμού.
 2. Η διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών, ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.
 3. Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες στην ημεδαπή και αλλοδαπή και για την διάκρισή τους.
 4. Η ανάπτυξη σχέσεων με άλλους Συλλόγους εντός και εκτός της Ελλάδας.
 5. Η ανάπτυξη , καλλιέργεια και ενδυνάμωση των δεσμών, των σχέσεων και του πνεύματος συναδέλφωσης και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του.
 6. Η παροχή κάθε δυνατής υλικής, τεχνικής και ηθικής βοήθειας στα μέλη και στους αθλητές του.
 7. Η διαφώτιση του κόσμου σχετικά με τα αθλήματα που καλλιεργεί.
 8. Η συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις, με άλλους συλλόγους, με ενώσεις, συνδέσμους, ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες και γενικά με κάθε προοδευτικό φορέα Ελληνικό ή Διεθνή.
 9. Η σύνδεση των αθλημάτων που καλλιεργεί με τις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης της Φυλής.
 10. Η ενασχόληση των μελών του με την έρευνα για την ανάδειξη της Ιστορίας και του Πολιτισμού της Φυλής, καθώς και η προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτής.
 11. Η ενασχόληση και προβολή με πολιτιστικά, λαογραφικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

ΑΡΘΡΟ 4
ΜΕΣΑ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Μέσα επίτευξης των ανωτέρω σκοπών είναι:

 1. Η δημιουργία και λειτουργία σκακιστικού τμήματος. Η ίδρυση άλλων αθλητικών τμημάτων δύναται να γίνει με απόφαση του Δ.Σ.
 2. Η δημιουργία ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας.
 3. Η δημιουργία και οργάνωση εσωτερικών πρωταθλημάτων, η συμμετοχή του σωματείου σε αγώνες και πρωταθλήματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 4. Η καθιέρωση και αθλοθέτηση ηθικών και υλικών επαίνων στους διακριθέντες εκ των αθλητών του.
 5. Η διοργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την προώθηση αθλητικών, πολιτιστικών, λαογραφικών και περιβαλλοντικών στοιχείων.
 6. Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις αθλητικού, πολιτιστικού, λαογραφικού ή περιβαλλοντικού περιεχομένου.
 7. Η συνεργασία με τη Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία, τοπικούς φορείς και σωματεία.
 8. Η έκδοση περιοδικών, δελτίων, ενημερωτικών φυλλαδίων.
 9. Η συμμετοχή και εκπροσώπηση σε υπερκείμενες Ενώσεις και Ομοσπονδίες σύμφωνα με το Νόμο.
  
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του σωματείου είναι:

 1. Τα δικαιώματα εγγραφής και οι συνδρομές των μελών.
 2. Οι έκτακτες συνδρομές που ορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Οι επιχορηγήσεις από τις αθλητικές Ομοσπονδίες και ενώσεις.
 4. Τα έσοδα από κρατικές ή δημοτικές επιχορηγήσεις.
 5. Τα έσοδα από εκδηλώσεις του Σωματείου καθώς και από διενέργεια λαχειοφόρων αγορών.
 6. Ο Σύλλογος, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ΚΩΔΙΚΑ Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).
 7. Έσοδα από τυχόν μεταγραφή αθλητή του σωματείου σε άλλο σωματείο.
 8. Δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δωρεές που υποχρεώνουν το σωματείο σε ενέργειες αντίθετες με το σκοπό του δεν γίνονται δεκτές.

Τα κεφάλαια του σωματείου διατίθεται μόνο κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά αυτού υπέρ των σκοπών του. Η Γενική Συνέλευση δύναται να θέτει περιορισμούς σε αυτή την αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.
            Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του σωματείου ή αθλητή του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εάν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς ομοσπονδίες. Η οικεία αθλητική ομοσπονδία δύναται να περικόπτει ή να διακόπτει για ορισμένο χρονικό διάστημα την καταβολή επιχορήγησης σε περίπτωση που το σωματείο συμμετείχε σε αγώνες ή διοργάνωσε αγώνες χωρίς την έγκρισή της.
            Το καταστατικό απαιτείται να ορίζει τους συγκεκριμένους κλάδους άθλησης, στων οποίων την καλλιέργεια και την ανάπτυξη αυτό αποσκοπεί, καθώς και την διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης και κατάργησης υφιστάμενων.
            Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του σωματείου απαγορεύεται. Κατ’ εξαίρεση εάν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης.
            Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώνει τα ανωτέρω καθίσταται το κατά το άρθρο 825 του Κ.Πολ.Δ. δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη Διοίκηση του σωματείου, ύστερα από απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.
            Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου, όλα τα περιουσιακά του στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, περιερχόνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εξυπηρέτηση αθλητικών σκοπών.
 
ΑΡΘΡΟ 6
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

            Κάθε πολίτης που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει δικαίωμα να εγγραφεί μέλος του σωματείου.

1.    Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου:
                      i.        Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του,
                    ii.        Όποιος έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήσης ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων και όποιος έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για πράξεις που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος,
                   iii.        Όποιος έχει στερηθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση,
                   iv.        Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν.2725/1999 (περί φιλάθλου πνεύματος) και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
2.    Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του σωματείου το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας τους με αυτό και για ένα χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., για όσο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή παράδοσης του έργου αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και μέτοχοι, εταίροι διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρίας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής ούτε να είναι αντιπρόσωποι σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για συζύγους, τα τέκνα τους και τους γονείς τους, αλλά μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
3.    Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα πιο πάνω κωλύματα, χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητά του. Η διαπιστωτική πράξη της έκπτωσης εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, η διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία.
 
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΘΛΗΤΩΝ

1.    Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20) μέλη. Δεν επιτρέπονται οι διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα, πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες. Κατ’ εξαίρεση δύναται να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου, τμής ένεκεν, σε άτομα που παρέχουν όλως εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο, χωρίς αυτά να έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο αριθμός των μελών του σωματείου είναι απεριόριστος.
2.    Όποιος συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις έχει το δικαίωμα να εγγραφεί μέλος του σωματείου. Για την εγγραφή απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, συνοδευόμενη από πρόταση δύο (2) μελών του σωματείου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξετάσει και εξακριβώσει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί το καταστατικό, αποφασίζει για την εγγραφή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, η έγκριση του Διοικητικού Συμβούλίου θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παρασχεθεί και ο ενδιαφερόμενος έχει εγγραφεί μέλος την τεσσαρακοστή πέμπτη ημέρα. Για την εγγραφή αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να μην εγκρίνει αίτηση εγγραφής σε ενδιαφερόμενο να γίνει μέλος. Κατά της πράξης αυτής ή παράλειψης έκδοσης διαπιστωτικής πράξης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα αγωγής στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, με τη τακτική διαδικασία είτε για αναγνώριση του δικαιώματος εγγραφής του είτε επιπλέον για την καταδίκη του σωματείου σε δήλωση βούλησης.
3.    Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο σωματείο, στο οποίο ανήκουν και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες η πρώτη έως τρίτη νίκη σε παναλλήνιους αγώνες.
4.    Τα μέλη του σωματείου, πλην των ιδρυτικών, μετά πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του σωματείου.
 
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1.    Κάθε μέλος καταβάλλει δέκα (10) ευρώ εγγραφή και  δεκαπέντε (15) ευρώ ετήσια συνδρομή. (Τα ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.).  Για τα ποσά που καταβάλλονται, εκδίδεται από το Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου διπλότυπη απόδειξη είσπραξης επικυρωμένη με τη σφραγίδα του σωματείου.
2.    Μέλη που έχουν καταβάλει και τη συνδρομή του προηγούμενου έτους, θεωρούνται οικονομικά τακτοποιημένα. Μέλη που δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα  για διετία, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις. και, εφόσον καθυστερούν τις συνδρομές τους, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου - αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση του Ταμία με συστημένη επιστολή και προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της επιστολής - διαγράφονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αν ψηφίσουν την πρόταση τα δύο τρίτα (2/3) από τα παρόντα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη μετά από μυστική ψηφοφορία. Η απόφαση διαγραφής μέλους αποστέλλεται σ' αυτόν που διαγράφεται με συστημένη επιστολή.
3.    Μέλος που διαγράφεται σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση (2), δεν μπορεί να επανεγγραφεί παρά μόνο  με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4.    Τα μέλη δικαιούται να αποχωρούν από το σωματείο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του έτους και ισχύει για το τέλος αυτού και χωρίς να δικαιούται επιστροφή συνδρομών. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεούται να εξοφλήσει τις ταμιακές του υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα της αποχώρησής του.
5.    Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
6.      Όλα τα υποψήφια μέλη κατά την αίτηση εγγραφής τους δηλώνουν εγγράφως οτι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα, για τα οποία ο νόμος απαγορεύει τη συμμετοχή σε σωματεία, οτι έχουν την ελληνική υπηκοότητα και οτι αποδέχονται το καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου.
7.      Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να περιορίσει στο μισό το δικαίωμα εγγραφής - συνδρομής για τους αθλητές,  ή να απαλλάξει από την ετήσια συνδρομή τους στρατευμένους έφεδρους κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Οι αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του συλλόγου απαλλάσσονται συνδρομής.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του Συλλόγου ή στους αθλητές – μαθητές του, για ενέργειες ασυμβίβαστες προς το παρόν καταστατικό τις παρακάτω ποινές:
α) Προφορική παρατήρηση,
β) Γραπτή παρατήρηση,
γ) Αυστηρή γραπτή παρατήρηση,
δ) Απαγόρευση συμμετοχής σε εκδηλώσεις που πραγματοποιεί το σωματείο μέχρι τριών (3) μηνών.
ε) Για τον ίδιο λόγο μπορεί να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση την προσωρινή (μέχρι δύο χρόνια), ή την οριστική αποβολή μέλους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν πάρει τις σχετικές αποφάσεις καλεί εγγράφως με συστημένη επιστολή, ή εξώδικη πρόσκληση το μέλος να εκθέσει γραπτώς τις απόψεις του σε ενημερωτικό σημείωμα.
Η αποβολή αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ή μετά από πρόταση δέκα οικονομικά τακτοποιημένων μελών, κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών μετά από μυστική ψηφοφορία. Το μέλος έχει το δικαίωμα να απολογηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη Γενική Συνέλευση ή να ασκήσει τα νόμιμα μέσα, αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση. Μέλος που αποβάλλεται οριστικά, διαγράφεται.
 
ΑΡΘΡΟ 10
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

            Όργανα του σωματείου είναι:
1.    Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
2.    Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
3.    Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

 ΑΡΘΡΟ 11
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.    Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα μέλη του σωματείου τα οποία είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του σωματείου, έχει δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο και τις αποφάσεις του εκτελεί το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και κάθε μέλος του σωματείου. Συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου οπότε γίνεται και ο απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί έκτακτα όσες φορές το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή δεκαπέντε (15) οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, στην οποία θα αναφέρονται τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, με θέατα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά καθορίζονταιστην αίτηση των μελών που ζητούν τη σύγκληση. Σε περίπτωση μη σύγκλησης λόγω άρνησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόμενα αιτούντα μέλη.

2.    Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το σωματείο. Ειδικότερα:
α) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το προεδρείο των Γενικών Συνελεύσεων,
β) Αποφαίνεται για την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου,
γ) Αποφασίζει για την έγκριση των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και την απαλλαγή του από τυχόν ευθύνη.
δ) Αποφασίζει για τη διαγραφή μέλους, για την αποβολή μέλους καθώς και για την επανεγγραφή του,
ε) Ανακηρύσσει δωρητές, ευεργέτες και επίτιμους Προέδρους του σωματείου,
στ) Αναπροσαρμόζει τα ποσά εγγραφών και ετήσιων συνδρομών,
ζ) Εγκρίνει, τροποποιεί, ακυρώνει ή απορρίπτει εν μέρει ή στο σύνολό τους προτάσεις ή και εισηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
η) Δικαιούται να παύει οποτεδήποτε τα μέλη της Διοίκησης και να ενεργεί αρχαιρεσίες προς ανάδειξη νέας συνολικά ή μερικά.
θ) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει επί εκποίησης ή ανταλλαγής ακινήτων, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο σωματείο και μετά από δημόσιο διαγωνισμό.

3.    Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται στα μέλη τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, με πρόσκληση που γίνεται ευθύνη του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση γίνεται με επικόλληση εγγράφου στα Γραφεία του Συλλόγου, σε διάφορα κεντρικά σημεία και καταστήματα, σε πίνακες ανακοινώσεως και, ει δυνατόν, δημοσιεύεται στον τύπο, αναφέρει δε την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και τυχόν επαναληπτικής και τα προς συζήτηση θέματα.
 
4.    Η Συνέλευση είναι σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν από τα μέλη του Συλλόγου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα παρευρίσκονται σ' αυτή τα μισά συν ένα. Αν στην πρώτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται επαναληπτική σε επτά (7) ημέρες από τη χρονολογία της πρώτης που ματαιώθηκε, χωρίς να απαιτείται εκ νέου πρόσκληση των μελών, συνεδριάζει δε έγκυρα οποιοσδήποτε κι αν είναι ο αριθμός των παρόντων μελών.

5.    Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται:
            α) Με ανάταση της χειρός εκτός από:
                              i.        Τις εκλογές,
                            ii.        Θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση,
                           iii.        Τις περιπτώσεις που ζητηθεί από την πλειοψηφία των παρόντων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών, οπότε γίνεται μυστική ψηφοφορία.
        β) Με σχετική πλειοψηφία των παρόντων οικονομικά τακτοποιημένων μελών εκτός από τις περιπτώσεις:
                              i.        Αποβολής ή διαγραφής μέλους,
                            ii.        Εκποίησης ή επιβάρυνσης με εμπράγματο βάρος ακίνητης περιουσία του Συλλόγου,
                           iii.        Αναπροσαρμογής των ποσών εγγραφής και ετήσιας συνδρομής, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων
                           iv.        Τροποποίησης του Καταστατικού και
                            v.        Λύσης του σωματείου.

6.    Τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει Τριμελές Προεδρείο, που τηρεί πρακτικά των αποφάσεων στο βιβλίο Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε απόφαση που καταχωρείται πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Καταχωρείται επίσης και η άποψη της μειοψηφίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Τα πρακτικά υπογράφονται από το Προεδρείο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με ανάταση της χειρός κατά την έναρξη της Συνέλευσης, που ανακοινώνει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή του Προεδρείου γίνεται χωριστά για κάθε αξίωμα. Το Προεδρείο στις αρχαιρεσίες είναι η Εφορευτική Επιτροπή. Το Προεδρείο παραλαμβάνει τα θέματα που θα συζητηθούν από το Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνεδρίαση μπορεί ν' αφαιρέσει το λόγο από όσους παρεκτρέπονται, ευρίσκονται εκτός θέματος, ή κάνουν κατάχρηση χρόνου.
 
ΑΡΘΡΟ 12
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.    Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία με θητεία για ένα (1) έτος. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ταμία, ε) Έφορο Αθλητικού Τμήματος, στ) Έφορο Πολιτιστικού Τμήματος, ζ) Μέλος. Οι ανωτέρω αποτελούν τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Υπόλοιποι υποψήφιοι αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη.
2.    Το Διοικητικό.Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν στη συνεδρίαση είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του και μεταξύ τους συγκαταλέγεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικά στην πρώτη συνεδρίαση των εκλεγέντων που γίνεται για τη συγκρότηση σε Σώμα (κατανομή των αξιωμάτων), πρέπει να παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του.
3.    Η συνεδρίαση των εκλεγέντων συγκαλείται εντός επταημέρου από την εκλογή με πρωτοβουλία και υπό την Προεδρία του πρώτου επιτυχόντος με γραπτή πρόσκληση που επιδίδεται στους Συμβούλους δύο (2) ημέρες τουλάχιστον πριν. Αν ο πρώτος επιτυχών δεν προβεί στην σύγκληση, αυτή γίνεται με πρωτοβουλία του δεύτερου επιτυχόντος.
4.    Για την εκλογή Προέδρου στην πρώτη συνεδρίαση απαιτούνται τέσσερις (4) τουλάχιστον ψήφοι. Αν δε γίνει εκλογή Προέδρου με την πρώτη ψηφοφορία, ακολουθεί δεύτερη ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν οι δύο επικρατέστεροι, ενώ, αν μεταξύ δευτέρου και τρίτου υπάρξει ισοψηφία, γίνεται ψηφοφορία, η οποία, αν καταλήξει σε νέα ισοψηφία, ακολουθείται από κλήρωση.
5.    Αν στην πρώτη συνεδρίαση τα μέλη είναι λιγότερα από πέντε (5) ή δε γίνει εκλογή, γίνεται νέα συνεδρίαση σε τρεις (3) ημέρες, στην οποία πρέπει να είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαφορετικά για τη συμπλήρωση απαρτίας καλούνται αναπληρωματικά μέλη. Για την εκλογή Προέδρου στην πρώτη ψηφοφορία της νέας συνεδρίασης, απαιτούνται τέσσερις (4) τουλάχιστον ψήφοι. Αν δε γίνει εκλογή για την πρώτη ψηφοφορία, ακολουθεί δεύτερη, οπότε αρκεί η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν δεν γίνει εκλογή με τη δεύτερη ψηφοφορία, ακολουθεί τρίτη, στην οποία αρκεί η σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τρίτη ψηφοφορία ενεργείται κλήρωση.
6.    Μετά την εκλογή Προέδρου, για τις υπόλοιπες θέσεις απαιτείται η σχετική πλειοψηφία των παρόντων και, αν υπάρξουν ισοψηφίες, ενεργείται κλήρωση.
7.    Όλες οι ψηφοφορίες πλην της εκλογής Προέδρου είναι φανερές, ενώ σε περίπτωση ομοφωνίας η εκλογή γίνεται δια βοής.
8.    Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο. συγκροτηθεί σε Σώμα, καλείται άμεσα το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο να παραδώσει στο νέο τη σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής το οποίο υπογράφεται από το παλαιό και νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
9.    Το Διοικητικό Συμβούλιιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά κάθε μήνα, έκτακτα δε, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους τρεις (3) τουλάχιστον Σύμβουλοι, στην οποία αναφέρουν και τα προς συζήτηση θέματα. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλει την έκτακτη σύγκληση για περισσότερο από δέκα (10) ημέρες, τότε συγκαλούν το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.
10. Την ημερήσια διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, την ανακοινώνει δε στα υπόλοιπα μέλη τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται και αυθημερόν.
11. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων και οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περιπτώσεις ισοψηφίας, αν η ψηφοφορία είναι φανερή, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου, ενώ, αν η ψηφοφορία είναι μυστική, γίνεται επανάληψη.
12. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις ή από πέντε (5) τακτικές συνεδριάσεις το χρόνο, χάνει την ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που στην προαναφερθείσα απόφαση υπάρξει γραπτή ένσταση, απαιτείται επικύρωση από τη Γενική Συνέλευση.
13. Τις θέσεις τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν ή που έμειναν κενές για οποιονδήποτε άλλο λόγο καλούνται να τις συμπληρώσουν αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας τους. Ειδικά για την κενή θέση του Προέδρου γίνεται αναδιάρθρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ για κενή θέση Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία γίνεται αναδιάρθρωση όλων των θέσεων πλην της θέσης του Προέδρου. Επίσης, τα αναπληρωματικά μέλη καλούνται με τη σειρά επιτυχίας για τη συγκρότηση απαρτίας σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
14. Αν η αναπλήρωση Προέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία είναι αδύνατη ή, αν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. γίνουν λιγότερα από τέσσερα (4), τότε τα εναπομείναντα μέλη είναι υποχρεωμένα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες το πολύ, για να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο για όσο διάστημα είχε ακόμη θητεία το Δ.Σ. που θεωρείται απελθόν από τον παραπάνω λόγο.
15. Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργων, προμηθειών ή οποιεσδήποτε συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση συνεπάγεται σύμφωνα με το Ν.2725/99 την έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβαν τη σχετική απόφαση, και ενεργείται από το αρμόδιο Δικαστήριο.
16. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει αρμοδιότητες σε μέλη ή μη μέλη του Συλλόγου και να συγκροτεί επιτροπές για την εξυπηρέτηση ορισμένων ειδικών σκοπών που δεν αντιτίθενται στις διατάξεις του παρόντος.
17. Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Δ.Σ. του Συλλόγου δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμίσθια. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωμα τους είναι τιμητικό. Δικαιούνται όμως αποζημίωση και έξοδα για μετακίνηση και παράσταση όταν ασχολούνται με υποθέσεις του Συλλόγου, εκτός της έδρας του.
 
ΑΡΘΡΟ 13
Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.    Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση όπως ακριβώς το Διοικητικό Συμβούλιο και συγχρόνως με το Διοικητικό Συμβούλιο για την ίδια με αυτό θητεία.
2.    Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από 3 (τρία) τακτικά μέλη και αναπληρωματικά τους υπόλοιπους υποψήφιους.
3.    Η Εξελεγκτική Επιτροπή στην πρώτη της συνεδρίαση που γίνεται εντός επταημέρου από την εκλογή με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντος μέλους, συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών της Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο και Γραμματέα. Αν, για οποιονδήποτε λόγο δε θελήσει ή δεν καταφέρει να συγκροτηθεί σε Σώμα, λειτουργεί συλλογικά, οπότε οι τυχόν μεταξύ των μελών διαφωνίες ανακοινώνονται στη Γενική Συνέλευση, η οποία τελικά αποφασίζει για τα πεπραγμένα της Διοίκησης.
4.    Αν η θέση μέλους της Εξελεγκτική Επιτροπή μένει κενή, αναπληρώνεται με τον ίδιο τρόπο που αναπληρώνονται και οι κενές θέσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5.    Οι αποφάσεις της Εξελεγκτική Επιτροπή λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
 
ΑΡΘΡΟ 14
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.    Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον των Δικαστηρίων και γενικά ενώπιον όλων των κρατικών αρχών σε όλες του τις σχέσεις και διαφορές, πραγματοποιεί τις απαραίτητες επαφές με διάφορους παράγοντες και φορείς, υποβάλλει προτάσεις (είτε μόνος του, είτε με άλλα μέλη του Συλλόγου), και έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις ενέργειές του.
2.    Συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες. Καταρτίζει με το Γενικό Γραμματέα την ημερήσια διάταξη, την οποία ανακοινώνει με τον προσφορότερο τρόπο στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις, εισηγείται τα θέματα ημερήσιας διάταξης (εκτός αν έχει ορίσει άλλο μέλος για εισηγητή), και τα θέτει σε ψηφοφορία.
3.    Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις κατά το καταστατικό, πάντα μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. με την οποία καθορίζονται και τα θέματα.
4.    Υπογράφει τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης που συνυπογράφει και ο Ταμίας, συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα λοιπά έγγραφα και την εξερχόμενη αλληλογραφία και επικυρώνει με αυτόν αποσπάσματα και αντίγραφα.
5.    Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση για λογαριασμό του και για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου.
6.    Επιβλέπει στη διαχείριση, φροντίζει για την εφαρμογή του Καταστατικού, για την επιτυχία και προαγωγή των σκοπών του Συλλόγου και την υλοποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
7.    Αποδέχεται και οπισθογραφεί τραπεζικές επιταγές και εν γένει αξιόγραφα για λογαριασμό του Συλλόγου και υπογράφει συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο. έλαβε σχετική απόφαση. Ενεργεί για την είσπραξη πάσης φύσεως απαιτήσεων του Συλλόγου, ανοίγει και κλείνει τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου και εισπράττει τραπεζικές επιταγές ή εντολές σε διαταγή του.
8.    Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. Αν δεν μπορεί και αυτός, τότε αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο που αποφασίζει το Διοικητικο Συμβούλιο.
 
ΑΡΘΡΟ 15
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλα του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες. Μπορεί και μόνιμα ή για ορισμένο χρονικό διάστημα να αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε ειδικά καθήκοντά του, που αυτός με πράξη του εκχωρεί, και η οποία καταχωρείται στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του (αναπληρωτής του Προέδρου), τότε καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
ΑΡΘΡΟ 16
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία. Φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα μη οικονομικά έγγραφα του Συλλόγου και την εξερχόμενη αλληλογραφία. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την ετήσια έκθεση δράσης που διαβάζεται στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση. Τηρεί τα βιβλία πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, πρωτοκόλλου αλληλογραφίας και μητρώου μελών, είναι δε υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των Γραφείων του σωματείου.
Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντα και αρμοδιότητές του από ένα Σύμβουλο τον οποίο υποδεικνύει ο Πρόεδρος και σχετικώς αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 
ΑΡΘΡΟ 17
Ο ΤΑΜΙΑΣ

1.    Ο Ταμίας έχει την επιμέλεια και ευθύνη των οικονομιών του σωματείου. Εισπράττει τις συνδρομές και τα άλλα έσοδα του σωματείου με διπλότυπη απόδειξη είσπραξης επικυρωμένη με τη σφραγίδα του σωματείου. Ενεργεί τις πληρωμές των εξόδων βάσει προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και εκδίδει διπλότυπα εντάλματα πληρωμών. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα χρηματικά εντάλματα, τιμολόγια και άλλα παραστατικά στοιχεία, καθώς και κάθε απαιτούμενο έγγραφο προκειμένου να γίνει ανάληψη χρημάτων του σωματείου από Τράπεζες.
2.    Ο Ταμίας τηρεί στοιχεία διπλότυπων εισπράξεων και πληρωμών. Ειδικότερα, τηρεί με ευθύνη του, βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρεί όλες τις δοσοληψίες του σωματείου και αποδίδει λογαριασμό στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3.    Συντάσσει καταστάσεις της ταμιακής κίνησης, και τις υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο στο τέλος του διαχειριστικού έτους, καθώς και οποτεδήποτε του ζητηθεί. Η κατάσταση πρέπει να περιέχει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά που τηρούνται με ευθύνη του σε φάκελο. Στο τέλος του διαχειριστικού έτους συντάσσει μαζί με τον Πρόεδρο και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκθεση οικονομικής διαχείρισης (απολογισμού) και κατάσταση, στην οποία εμφαίνεται η περιουσία του σωματείου. Τηρεί τέλος βιβλίο περιουσίας του σωματείου. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.
4.    Ο Ταμίας καταθέτει τα χρηματικά ποσά που εισπράττει σε Τράπεζα επ' ονόματι του σωματείου, και κρατάει στα χέρια του ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο για τρέχουσες πληρωμές. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής το ταμείο για έλεγχο οποτεδήποτε του ζητηθεί. Μεριμνά για την εμπρόθεσμη είσπραξη των συνδρομών και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τις καθυστερούμενες συνδρομές. Αναλαμβάνει - εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο - ποσά από τις καταθέσεις. Γενικότερα, είναι αστικά και ποινικά υπεύθυνος για την απώλεια χρημάτων, δικαιολογητικών και για κάθε διαχειριστική ανωμαλία.
5.    Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Ταμία, αναπληρώνεται από ένα Σύμβουλο κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

            Τα καθήκοντα των συμβούλων – έφορος αθλητικού τμήματος, έφορος πολιτιστικού τμήματος, μέλος – καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
ΑΡΘΡΟ 19
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.    Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διεξάγονται την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου μετά τη Γενική Συνέλευση. Ειδικά για τις πρώτες αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν εντός σαράντα (40) ημερών από την αναγνώριση  του σωματείου, θα αποφασίσει το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.
2.    Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σε προκαθορισμένο χώρο με ενιαίο ψηφοδέλτιο, από την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Η θέση μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής το οποίο παραιτείται, κωλύεται ή απουσιάζει, συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά επιτυχίας. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για κανένα Όργανο.
3.    Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες υποβάλλοντας αίτηση ως άτομα. Η αίτηση είναι απλή και σ' αυτήν αναγράφουν: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, καθώς και αν είναι υποψήφιοι για Διοικητικό Συμβούλιο ή Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται προς την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι το τέλος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να δίνονται και μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου από τον προηγούμενο μήνα. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, η Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει αν οι υποψήφιοι έχουν τις προϋποθέσεις του Νόμου και του καταστατικού. Όσοι δεν τις έχουν, δε συμπεριλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο. Η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην κατάρτιση του ψηφοδελτίου και το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την ψηφοφορία τυπώνει τα ψηφοδέλτια. Όλα τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται σε ένα ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά, χωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο και χωριστά για την Εξελεγκτική Επιτροπή.
4.    Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την ομαλή και νόμιμη διεξαγωγή των εκλογών. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σημειώνει  σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων και οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό, από 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.
5.    Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού προβεί σε καταμέτρηση των φακέλων και στο άνοιγμά τους, διενεργεί την διαλογή των ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος, κρίνει για την εγκυρότητα, εξετάζει μετά το πέρας της διαλογής τυχόν ενστάσεων περί της εγκυρότητας ψηφοδελτίου ή για παραβάσεις στην εκλογή, σε περιπτώσεις ισοψηφίας ενεργεί κλήρωση και τελικά εξάγει το αποτέλεσμα.
6.    Εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο οι επτά (7) πρώτοι και για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι. Οι υπόλοιποι χαρακτηρίζονται ως αναπληρωματικοί κατά σειρά επιτυχίας (εφόσον λάβουν έστω και μία ψήφο).
7.    Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους αναπληρωματικούς και καταρτίζει εις διπλούν πρακτικό εκλογής που υπογράφεται από τα μέλη της και παραδίδεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος φροντίζει ώστε ακριβές αντίγραφο να τοιχοκολληθεί έξω από τα Γραφεία του Συλλόγου. Το εκλογικό υλικό παραδίδεται και αυτό στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και παραμένει στα αρχεία του Συλλόγου μέχρι τις επόμενες εκλογές.

 ΑΡΘΡΟ 20
ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΧΡΩΜΑ

1.    Το σωματείο έχει δική του σφραγίδα κυκλική, φέρουσα κυκλικώς τις λέξεις «ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΛΗΣ», και το έτος ίδρυσης «2003», στο δε κέντρο παράσταση του «καπετάν ΜΕΛΕΤΗ».
2.    Τα χρώματα του σωματείου είναι ΛΕΥΚΟ και ΜΑΥΡΟ.

 ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΑΦΟΡΑ

            Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα ρυθμίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις τηρούμενης της διαδικασίας των διατάξεων που ισχύουν.
            Δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο να συντάσσει εσωτερικούς κανονισμούς και να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αποδοχή τους.
            Οι διατάξεις του νόμου υπερισχύουν αυτές του παρόντος όταν είναι υποχρεωτικές ή κηρύσσουν άκυρες τις αντίθετες διατάξεις του καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 22
ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Το σωματείο για κάθε τμήμα άθλησης που καλλιεργεί δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.
Η απόφαση της ειδικής αναγνώρισης ανακαλείται, εάν διαπιστωθεί οτι το σωματείο συστεγάζεται με εμπορική επιχείρηση ή υποκρύπτεται άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από τη λειτουργία του σωματείου ή το σωματείο δεν επιδεικνύει αθλητική δραστηριότητα, όπως προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης ή της ομοσπονδίας της οποίας είναι μέλος ή παραβεί τις οριζόμενες στο παρόν υποχρεώσεις και δικαίώματά του, ή δεν απασχολεί προπονητή, ή τις λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 23
ΒΙΒΛΙΑ

            Το σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
1.    Μητρώο μελών,
2.    Πρακτικό Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων,
3.    Πρακτικό Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου,
4.    Εσόδων – Εξόδων,
5.    Περιουσιακών στοιχείων,
6.    Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων.

ΑΡΘΡΟ 24
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

            Επιτρέπεται η συγχώνευση του σωματείου με άλλα που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του και η ίδρυση νέου σωματείου, που μπορεί να φέρει την επωνυμία του ενός ή περισσότερων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη επωνυμία. Το ιδρυόμενο αυτό μετά τη συγχώνευση νέο αθλητικό σωματείο εντάσσεται αυτοδικαίως στην ανώτερη αγωνιστική κατηγορία της αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου κλάδου άθλησης στην οποία ανήκει ή έχει αποκτήσει δικαίωμα να αγωνιστεί, κατά τους οικείους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις, ένα τουλάχιστον από τα συγχωνευμένα σωματεία.
            Επιτρέπεται η συγχώνευση τμημάτων του σωματείου με άλλα που καλλιεργούν τον ίδιο κλαδο άθλησης ή η συγχώνευσή του με τμήμα του ίδιου κλάδου άθλησης ετέρου αθλητικού σωματείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παραπάνω παράγραφο.
            Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν από τη συγχώνευση, τα θέματα των αθλητών, οι περιορισμοί στις περιπτώσεις επανασύστασης συγχωνευθέντος σωματείου ή διαλυθέντος τμήματος που συγχωνεύθηκε και γενικά όλα τα ζητήματα που αφορούν τις ρυθμίσεις των παραπάνω παραγράφων.
            Σε περίπτωση συγχώνευσης του σωματείου με άλλο, ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του κάθε συγχωνευμένου σωματείου, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών, από τη συγχώνευση, οφείλουν να καταθέσουν τη σφραγίδα του σωματείου, καθώς και να προσκομίσουν για ακύρωση τα βιβλία αυτού στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
            Επίσης οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωματείου από τα οικεία βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου στην υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Σε περίπτωση παράλειψης των προαναφερόμενων ενεργειών, δεν επιτρέπεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 135 παρ. 7 του Ν. 2725/1999 επιχορήγηση του σωματείου που προήλθε από τη συγχώνευση.
 
ΑΡΘΡΟ 25
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το Καταστατικό του Συλλόγου μπορεί να τροποποιηθεί μετά από πρόταση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των μελών που ευρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται σε αυτή τα μισά τουλάχιστον από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
Ειδικά το άρθρο 25 δεν τροποποιείται
 
ΑΡΘΡΟ 26
ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ο Σύλλογος λύνεται:
1.    Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία συγκαλείται ειδικά γι' αυτό το σκοπό μετά από πρόταση δέκα (10) μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο και ευρίσκεται σε απαρτία, αν παρευρίσκονται σε αυτή τα μισά (1/2) τουλάχιστον από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου και αποφασίζει έγκυρα με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.
2.    Όταν τα μέλη του μείνουν λιγότερα από είκοσι (20) δεν μπορεί να επαναληφθεί πριν την παρέλευση διετίας.
3.    Με απόφαση του Πρωτοδικείου, αν το ζητήσει η διοίκησή του ή το ένα πέμπτο (1/5) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του ή η εποπτεύουσα Αρχή (Νομαρχία), στις ακόλουθες περιπτώσεις:
                      i.        Αν από μακρόχρονη αδράνεια συνάγεται ότι ο σκοπός του έχει εγκαταλειφθεί.
                    ii.        Αν επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από εκείνον που καθορίζει το Καταστατικό.

Σε περίπτωση λύσης του σωματείου η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την περιουσία του σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία

ΑΡΘΡΟ 27
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Οι τροποποιήσεις του καταστατικού πρέπει να γνωστοποιούνται αρμοδίως.

ΑΡΘΡΟ 28
ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από είκοσι οκτώ (28) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του και τελικά εγκρίθηκε από τα παρακάτω ιδρυτικά μέλη όπου την ίδια μέρα εξελέγη προσωρινό Δ.Σ. που εξουσιοδοτείται να αποδεχθεί τροποποιήσεις ή προσθήκες των διατάξεων του παρόντος που τυχόν θα υποδειχθούν από την αρμόδια δικαστική αρχή κατά την έγκρισή του.
   Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η θητεία λήγει με την έγκριση του παρόντος από το αρμόδιο Δικαστήριο, μεριμνά να γίνει η  πρώτη Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του σωματείου για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπης, εξουσιοδοτείται δε να ενεργεί για ό,τι χρειάζεται για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.